A multiorgazmusos pár

2857 Ft4286 Ft

Bármilyen megdöbbentően hangzik is, mind a nők, mind pedig a férfiak képesek többszörös orgazmusra.

Ez a könyv arra tanítja Önt és partnerét, hogyan tapasz­talhatja meg a többszöri, egész testre kiterjedő orgazmust. Mindazonáltal ez csak a kezdete annak a szexualitásra vonatkozó tudásnak, amelyet bemutatunk. Ha ön és partnere mindketten multiorgazmusosak, mindketten sokkal nagyobb élveze­tet fognak egyénileg is átélni. Emellett képessé válnak arra is, hogy összehangol­ják szexuális szükségleteiket, és így a bensőségesség és eksztázis még kielégítőbb szintjeit érhetik el együtt.

A taoista szexuális tanítások, melyeket „A hálószoba művészeté”-nek is neveznek, egy ötezer éves hagyomány, melyet hosszú ideje úgy ismernek, amely a férfi többszörös orgazmusáról valamint a szexuális kielégülés egyéb titkairól szól.

Azért hozták létre, hogy a párok megtapasztalhassák az élvezetesebb és gyógyító szerelmeskedést. A szexualitásra vonatkozó szégyenérzettel és helytelen információk tömkelegével szemben, amelyben többségünk felnő, „A hálószoba művészete” megvilágosító erővel hatott.

Törlés

Leírás

 

Több­szö­rös or­gaz­mus min­den fér­fi szá­má­ra

Ke­vés em­ber tud ró­la, hogy a fér­fi­ak több­szö­rös or­gaz­mus­ra ké­pe­sek. Ez a tény Ke­le­ten már év­ez­re­dek óta is­mert, és az 1940-es évek­től kez­dő­dő­en Nyu­ga­ton is iga­zo­lást nyert Alfred Kinsey és má­sok ku­ta­tá­sai nyo­mán. Ennek ellenére a leg­több fér­fi és nő szá­má­ra még min­dig meg­le­pe­tés­ként hat.

Elő­ző köny­vünk­ben, A mul­ti­or­gaz­musosos férfi-ben át­te­kin­tet­tük a leg­újabb ku­ta­tá­si ered­mé­nye­ket és ősi mód­sze­re­ket, me­lyek a fér­fi­ak mul­ti­or­gaz­musossá vá­lá­sát se­gí­tik. Ar­ra tö­re­ked­tünk, hogy olyan ké­zi­köny­vet ad­junk a fér­fi­ak­nak, amely­nek se­gít­sé­gé­vel sze­xu­á­lis éle­tü­ket egész­sé­ge­seb­bé és ki­elé­gí­tőb­bé te­he­tik. Je­len könyv pá­rok szá­má­ra író­dott ké­zi­könyv, vagy ahogy a taoisták hív­ják, „pár­na­könyv”. Cél­ja, hogy mind­két fél ké­pes­sé­ge­it fej­lessze az egy­re tel­je­sebb él­ve­zet, egész­ség és ben­ső­sé­ges­ség ér­de­ké­ben.

Több­szö­rös or­gaz­mus min­den nő szá­má­ra

An­nak el­le­né­re, hogy a nők több­szö­rös or­gaz­mus­ra va­ló ké­pes­sé­ge köz­is­mert, a nők több mint 50%-ának vagy so­sem volt több­szö­rös or­gaz­mu­sa. Sőt, sokaknak nincs is rend­sze­res or­gaz­mu­sa. Eb­ben a könyv­ben be­mu­tat­juk a nők­nek, mi­ként te­het­nek szert er­re a ké­pes­ség­re. Azok­nak pe­dig, akik már ren­del­kez­nek ve­le, meg­mu­tat­juk, ho­gyan ter­jeszt­he­tik ki, és fo­koz­hat­ják az or­gaz­must.

A sze­xu­á­lis vágy össze­han­go­lá­sa

Az a sze­ret­ke­zés, amely­ben mind­két fél mul­ti­or­gaz­musos, le­he­tő­vé te­szi, hogy a part­ne­rek több al­ka­lom­mal is csúcs­ra jus­sa­nak – együtt. Ugyan­ilyen fon­tos, hogy ily mó­don le­he­tő­vé vá­lik a fér­fi és nő el­té­rő sze­xu­á­lis rit­mu­sá­nak és vá­gyá­nak össze­han­go­lá­sa. Ezáltal va­ló­ban ki­elé­gí­tő és mé­lyen ben­ső­sé­ges sze­rel­mi éle­tet él­het­nek.

De az ér­zé­ki gyö­nyör, bár­mi­lyen él­ve­ze­tes is, még csak a kez­det.

Tes­ti egész­ség, ben­ső­sé­ges ér­zel­mi kap­cso­lat és spi­ri­tu­á­lis fej­lő­dés

Je­len mun­ka a sze­xu­a­li­tás­ról év­ez­re­dek alatt össze­gyűj­tött tu­dás se­gít­sé­gé­vel meg­mu­tat­ja a pá­rok­nak, mi­ként al­kal­maz­ha­tó a sze­xu­á­lis ener­gia kap­cso­la­tuk bár­mely más te­rü­le­tén is, be­le­ért­ve a tes­ti egész­sé­get, a ben­ső­sé­ges­sé­get, sőt még a spi­ri­tu­á­lis fej­lő­dést is. A mo­dern vi­lág­ban da­ra­bok­ra szab­dal­tuk ön­ma­gun­kat: ne­mi szer­ve­in­ket el­vá­lasz­tot­tuk tes­tünk egé­szé­től, tes­tün­ket pe­dig lel­künk­től. E könyv utat mu­tat a pá­rok­nak ah­hoz, mi­ként rak­hat­ják össze új­ra a da­ra­bo­kat, és ho­gyan ér­he­tik el az egész­ség, a ben­ső­sé­ges­ség és a spi­ri­tu­á­lis egye­sü­lés olyan szint­jét, mely­ről töb­ben ta­lán azt sem hit­ték, hogy lé­te­zik.

A sze­xu­á­lis böl­cses­ség el­vesz­té­se

A mo­dern vi­lág­ban el­ve­szí­tet­tük sze­xu­á­lis böl­cses­sé­günk dön­tő ré­szét. Ha­bár nagy­fo­kú sze­xu­á­lis sza­bad­ság­ban – al­kal­ma­sint sza­ba­dos­ság­ban – élünk, a ne­mi­sé­get még­is meg­le­he­tős za­va­ro­dott­ság öve­zi. Lép­ten-nyo­mon in­ger­lik ve­le ér­zé­ke­in­ket, ugyan­ak­kor ha­tal­mas szé­gyen­ér­zet ne­he­ze­dik rá. Sok ol­va­só már at­tól is za­var­ba jön, hogy le­emel­jen a polc­ról egy sze­xu­a­li­tás­sal (több­szö­rös or­gaz­mus, alább nem ad­juk!) fog­lal­ko­zó köny­vet a köny­ves­bolt­ban. Mind­ez tel­je­sen ért­he­tő, hi­szen temp­lo­ma­ink, zsi­na­gó­gá­ink és me­cse­te­ink több­sé­ge a fé­le­lem és az er­kölcs szűk len­csé­in át te­kint a szex­re. Több­sé­günk meg­le­he­tő­sen ag­gó­dik, ha ép­pen nem szé­gyen­ke­zik ne­mi szük­ség­le­tei és vá­gyai mi­att.

So­kan éve­ken át küz­de­nek szé­gyen­ér­zet­ük­kel, hogy tel­jes­sé­gé­ben fel­fe­dez­hes­sék a gyö­nyört. Még a szex­hez „egész­sé­ges”-en vi­szo­nyu­ló em­be­rek is ne­he­zen tud­ják meg­be­szél­ni part­ne­rük­kel, mit sze­ret­né­nek az ágy­ban. Ál­ta­lá­ban nem okoz ne­héz­sé­get, ha azt akar­juk meg­ér­tet­ni part­ne­rünk­kel, hol és hogyan va­kar­ja meg a vál­lun­kat. A több­sé­günk azonban igen­csak ne­he­zen mond­ja el, hol si­mo­gas­sák „ma­gán­te­rü­le­tün­ket”. A ne­mi­sé­get be­szű­kí­tő szé­gyen­ér­zet le­győ­zé­sé­ben fon­tos sze­re­pet ját­szik a szex ter­mé­sze­tes­sé­gé­nek el­fo­ga­dá­sa, va­la­mint az em­ber sze­xu­a­li­tá­sá­nak tel­je­sebb (ho­lisz­ti­ku­sabb) és egész­sé­ge­sebb fel­fo­gá­sa.

A sze­xu­á­lis böl­cses­ség fel­fe­de­zé­se

E könyv­ben a taoista sze­xu­á­lis ha­gyo­mány böl­cses­sé­gét mu­tat­juk be. A taoisták ere­de­ti­leg ke­re­sők egy cso­port­ja volt az ősi Kí­ná­ban (i. e. 500 kö­rül), akik az egész­ség és a spi­ri­tu­a­li­tás meg­is­me­ré­sé­nek szen­tel­ték ma­gu­kat. Je­len könyv­ben a taoista sze­xu­á­lis ha­gyo­mányt „gyó­gyí­tó sze­re­lem”-nek ne­vez­zük, mint­hogy a taoisták a sze­ret­ke­zést a gyó­gyí­tás rend­kí­vül ha­té­kony esz­kö­zé­nek te­kin­tet­ték. „Sze­xu­á­lis Kung Fu”-nak is hív­ták. A Kung Fu egy­sze­rű­en gya­kor­lást je­lent, így a Sze­xu­á­lis Kung Fu „sze­xu­á­lis gya­kor­lás”-t je­lent. (Nyu­god­ja­nak meg, nem kell tég­lá­kat tör­ni­ük a hom­lo­kuk­kal, sem karateütésekkel sze­le­tel­ni­ük egy­mást az ágy­ban.)

A szex: egész­ség

A taoisták or­vo­sok vol­tak, aki­ket leg­alább annyi­ra ér­de­kelt a test ál­ta­lá­nos jól-lé­te, mint a sze­xu­á­lis él­ve­zet. A taoisták szá­má­ra a szex ré­gen csak­úgy, mint ma egész­sé­gi, nem pe­dig mo­rá­lis kér­dés.

A taoisták be­ha­tó­an ta­nul­má­nyoz­ták a sze­rel­mes­ke­dés gyó­gyí­tó ere­jét. Amel­lett, hogy pi­ru­lá­kat ad­tak be­te­ge­ik­nek, a taoista or­vo­sok gyak­ran ír­tak elő kü­lön­bö­ző po­zi­tú­rák­ban vég­zett sze­rel­mes­ke­dést a be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­re.

A taoista sze­xu­a­li­tás – vagy aho­gyan itt ne­vez­ni fog­juk, a gyó­gyí­tó sze­re­lem – a kí­nai gyó­gyí­tás fon­tos ága­ként ala­kult ki, amely­ben az ak­tív sze­rel­mi éle­tet az egész­ség és a hosszú élet lé­nye­gi ré­szé­nek te­kin­tet­ték. Idő­sebb fel­nőt­te­ket vizs­gá­ló újabb or­vo­si ta­nul­má­nyok meg­erő­sí­tik, hogy a szex hosszú tá­von lét­fon­tos­sá­gú az egész­ség szem­pont­já­ból.

A ko­rai taoisták kö­ré­ben a szex ko­mo­lyan ta­nul­má­nyo­zan­dó és meg­is­me­ren­dő tu­do­mány volt, csak­úgy, mint az or­vos­tu­do­mány töb­bi ága. Ily mó­don a taoisták „a sze­xo­ló­gu­sok elő­dei” vol­tak, mond­hat­nánk, ko­rai Masters-ek és Johnsons-ok. Aho­gyan most a táp­lál­ko­zás­tant ku­tat­juk az egész­sé­ges étel­ké­szí­tés ér­de­ké­ben, vagy a fő­zést ta­nul­má­nyoz­zuk, hogy íz­le­tes éte­le­ket főz­hes­sünk, ré­gen ugyan­így el­vár­ták az em­be­rek­től a sze­xu­a­li­tás ta­nul­má­nyo­zá­sát is, hogy az egész­ség és a mé­lyebb örö­mök tit­kát meg­lel­je.

Egész éle­ten át tar­tó sze­xu­á­lis har­mó­nia és sze­re­tet/sze­re­lem

A taoisták úgy te­kin­tet­tek a sze­xu­á­lis össz­hang­ra, mint a jó há­zas­ság lé­nye­gi ele­mé­re. Va­ló­já­ban ez volt a „há­ló­szo­ba-mű­vé­sze­tek” ki­fej­lesz­té­sé­nek egyik fő moz­ga­tó­ru­gó­ja. Épp­úgy tisz­tá­ban vol­tak ve­le, aho­gyan a mo­dern pá­rok te­ra­pe­u­tái, hogy ha prob­lé­mák van­nak a há­ló­szo­bá­ban, ak­kor azt az egész kap­cso­lat meg­síny­li. De a sze­xu­á­lis egyen­súlyt nem min­dig könnyű el­ér­ni. A part­ne­rek­nek gyak­ran egé­szen el­té­rő­ek a sze­xu­á­lis igé­nye­ik. Nem csak a fér­fi­ak kü­lön­böz­nek egy­más­tól (és épp­úgy a nők is), de ki­de­rült, hogy a nők iz­gal­mi ál­la­po­ta és re­ak­ci­ói is erő­sen kü­lön­böz­nek a fér­fi­a­ké­tól.

A taoisták ezen kü­lönb­sé­ge­ket a fér­fi és női sze­xu­á­lis ener­gia kü­lön­bö­zés­ének tud­ták be (me­lyet Yang-nak és Yin-nek ne­vez­nek). El­ma­gya­ráz­zuk a pá­rok­nak, mi­ként hat­nak ezek az ener­gi­ák a sze­xu­a­li­tá­sunk­ra, és ho­gyan ak­náz­hat­juk ki en­nek meg­ér­té­sét an­nak ér­de­ké­ben, hogy mind­két fél igé­nyei ki­e­lé­gül­je­nek.

Ér­de­mes meg­em­lí­te­ni, hogy ha­bár a taoisták alap­ve­tő­en a fér­fi és női sze­xu­a­li­tás össze­han­go­lá­sá­val fog­lal­koz­tak, ezek a gya­kor­la­tok épp­oly hasz­no­sak ho­mo­sze­xu­á­lis pá­rok szá­má­ra is. A taoisták sze­rint mi mind ren­del­ke­zünk fér­fi (Yang) és női (Yin) ener­gi­á­val, és tud­ták, hogy a pá­rok – hetero- és ho­mo­sze­xu­á­li­sak egy­aránt – szem­pont­já­ból lé­nye­ges a két em­ber kö­zött lé­vő kü­lönb­sé­gek ki­egyen­sú­lyo­zá­sa. Emel­lett az él­ve­ze­tet, a gyó­gyí­tást, az ben­ső­sé­ges ér­zel­mi il­let­ve spi­ri­tu­á­lis kap­cso­la­tot fej­lesz­tő gya­kor­la­tok épp­oly ha­té­ko­nyak és fon­to­sak a ho­mo­sze­xu­á­lis pá­rok szá­má­ra is.

Új sze­xu­á­lis evo­lú­ció

An­nak el­le­né­re, hogy a sze­xu­á­lis be­tel­je­sü­lés és a tes­ti egész­ség ja­ví­tá­sa ér­de­ké­ben vég­zett taoista gya­kor­la­tok nagy ré­sze ma már több mint két­ezer éves, rend­kí­vül ha­té­ko­nyak ma is. Az el­múlt 20 év­ben, mi­ó­ta e so­ká­ig ti­tok­ban tar­tott „há­ló­szo­ba-mű­vé­sze­tek” a mo­dern pá­rok szá­má­ra is el­ér­he­tő­vé vál­tak, csen­des, ám an­nál mély­re­ha­tóbb sze­xu­á­lis fej­lő­dés ment vég­be mind a há­ló­szo­bák­ban, mind pe­dig a kap­cso­la­tok­ban. Re­mél­jük, hogy a sze­xu­á­lis „mű­vé­sze­tek” és tu­do­mány, me­lye­ket e könyv be­mu­tat, épp­úgy se­gít az önök kap­cso­la­tá­ban is, aho­gyan több ezer más kap­cso­lat­ban se­gí­tett azok­nak, akik gya­ko­rol­ták őket.

Mi­e­lőtt azon­ban Ön és part­ne­re fel­fe­dez­het­né a gyó­gyí­tó sze­re­lem ma­gas­sá­ga­it, mind­két fél szá­má­ra fon­tos a sa­ját sze­xu­á­lis kész­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­se. Az „Egyé­ni gya­kor­lás: az or­gaz­mus meg­sok­szo­ro­zá­sa és ki­ter­jesz­té­se” c. fe­je­zet­ben ki­fejt­jük, mi­ként vál­hat mind a fér­fi, mind pe­dig a nő mul­ti­or­gaz­musossá. Majd a 3. fe­je­zet­ben azt mu­tat­juk be, ho­gyan ter­jeszt­he­tik ki a pá­rok sze­xu­á­lis ener­gi­á­ju­kat egész tes­tük­re. Na­gyon fon­tos lesz az ener­gia egész test­ben va­ló ára­mol­ta­tá­sá­nak ké­pes­sé­ge azok­hoz a gya­kor­la­tok­hoz, me­lye­ket a „Pár­ban: a szen­ve­dély, gyó­gyí­tás és ben­ső­sé­ges­ség meg­osz­tá­sa part­ne­rünk­kel” c. fe­je­zet­ben mu­ta­tunk be.

További információk

Szerző

Abrams, Doug Carlton, Abrams, Rachel Carlton Dr., Chia, Maneewen, Chia, Mantak

Állapot

Antikvár könyv, Új

X